Choose Skin

คำแนะนำ

ที่ปรึกษา

นายสุทิน แก้วพนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

นายสมเกียรติ ปงจันตา

นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

นางวรางคณา ไชยเรือน

นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

นายประสิทธิ์ พรมศรี

นายประสิทธิ์ พรมศรี
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1


นางอรพิณ กองคำบุตร
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางดวงจันทร์ คำเครือ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ทีมพัฒนา


นายสมเพชร เจริญวัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นายกฤษฎา มณีเชษฐา
ศึกษานิเทศก์

นายวิสุทธิศักดิ์ เครือสาร
ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1)

นายวรเดช ศรีเดช
ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

นายธนพัฒน์ ชุนณวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสมชาย ครุธนาค
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.ลำปาง เขต 1