วิสัยทัศน์ (Vision) สพป.ลป.1

วิสัยทัศน์ (Vision) สพป.ลป.1

องค์กรคุณภาพ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย

The organiztion anbd quality of basic aducation through the application of Thai balues.