ค่านิยม (Values) สพป.ลป.1

ค่านิยม (Values) สพป.ลป.1

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

To achieve effective outcomes through good governance.