ติดต่อ สพป.ลำปาง เขต 1

ที่ตั้ง

หมู่ 12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ลำปาง, 52000

Phone: (054) 335-068-9

Fax: (054) 335-065

Email: lpg1.mail@gmail.com

Website: www.lpg1.go.th

H: Monday - Friday: 08:30 AM to 16:30 PM

วันเสาร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 18:01 น.

จัด ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาภาคบังคับ เขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 อำเภอ ดังนี้
อำเภอเมืองลำปาง มีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอเมืองปาน แจ้ห่ม แม่เมาะ ห้างฉัตร เกาะคา และแม่ทะ
อำเภอห้างฉัตร มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอ เมืองลำปาง เกาะคา เสริมงาม และจังหวัดลำพูน
อำเภองาว มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอแม่เมาะ แจ้ห่ม วังเหนือ และจังหวัดพะเยา
อำเภอแม่เมาะ มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมืองลำปาง แม่ทะ แจ้ห่ม งาว และจังหวัดแพร่

สภาพภูมิประเทศ
อำเภอเมืองลำปาง อำเภอห้างฉัตร เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำ สภาพความเป็นอยู่แตกต่างกันมีลักษณะเป็นชุมชนใหญ่ คนเมือง ชุมชนขนาดกลาง เป็นหมู่บ้าน หย่อมบ้านขนาด ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง การคมนาคมสะดวก เป็นแหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสำคัญของจังหวัดลำปาง เกษตรกรรมเช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด กระเทียม สับปะรด เป็นต้น อุตสาหกรรมเซรามิคมีขนาดใหญ่ ขนาดย่อม และครัวเรือน สินค้าเซรามิค มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในประเทศไทยมีแหล่งผลิตไม้สัก และผลิตภัณฑ์จากไม้สักซึ่งสร้างรายได้และอาชีพ ให้ประชากรในจังหวัดลำปาง
อำเภองาว เป็นที่ราบสูง ภูเขาสูงและเป็นป่าค่อนข้างทึบ มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่าหลากหลาย นานาชนิด สภาพความเป็นอยู่มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง มีหมู่บ้านชนเผ่าบนพื้นที่สูง รวมถึงคน ต่างด้าวอาศัยปะปน ฐานะค่อนข้างยากจน สภาพถนนและการคมนาคมในบางพื้นที่ไม่สะดวก ห่างไกล ทุรกันดาร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูก พืชสวน พืชไร่ พืชผักสวนครัวมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ของจังหวัดลำปาง คือถ้ำผาไท และเจ้าพ่อประตูผา
อำเภอแม่เมาะ มีสภาพพื้นที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกะทะ บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า และป่าไม้โปร่ง มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติด้านแร่ธาตุ เช่น ลิกไนต์ หินปูน ดินขาว สภาพอากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปีประชาชน มีความเป็นอยู่แตกต่างกันบางพื้นที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ บางพื้นที่เป็นชุมชนขนาดเล็ก มีฐานะดี มีอาชีพมั่นคง บางพื้นที่มีลักษณะเป็นหย่อมบ้านหรือเป็นชนเผ่าบนพื้นที่สูง ฐานะค่อนข้างยากจน การคมนาคมบางพื้นที่สะดวก บางพื้นที่ยากลำบาก ห่างไกล มีอาชีพเกษตรกรรมปลูก พืชสวน พืชไร่ พืชผักสวนครัว