ทำเนียบทีมบริหาร สพป.ลป.1

1.สมเกียรติ.jpg

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1

นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

นายสมเกียรติ  ปงจันตา

นายสมเกียรติ ปงจันตา
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

 

นางวรางคณา ไชยเรือน
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

 

นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

 

 

นายสมคิด ธรรมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

 

นายประสิทธิ์ พรมศรี
รองผู้อำนวยการ สพป.ลป.1

 

นางสาวศิรินารถ หมูเทพ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ