อัตลักษณ์ (Identity) สพป.ลป.1

อัตลักษณ์ (Identity) สพป.ลป.1

บริการดี มีมนุษยสัมพันธ์

To deliver high-quality service through effective interpersonal relations.