ติดต่อ สพป.ลำปาง เขต 1

Contact Details

หมู่ 12 ถนนลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ลำปาง, 52000

Phone: (054) 335-068-9

Fax: (054) 335-065

Email: lpg1.mail@gmail.com

Website: www.lpg1.go.th

H: Monday - Friday: 08:30 AM to 16:30 PM

วันเสาร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา 17:56 น.

โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
โทรสาร 054 335 065

โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
ห้องประชาสัมพันธ์       ต่อ 11
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
กลุ่มอำนวยการ       ต่อ 12
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 13 , 14
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 15
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
ห้องพัฒนาบุลคากร ต่อ 16
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
ห้องนิติกร ต่อ 17
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
หน้าห้องผู้อำนวยการ > ต่อ 22
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
ห้องอำนวยการ ต่อ 23
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 25
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
ห้องสมุดชั้น 3 ต่อ 31
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 41
โทร. 054 335 067 , 054 334 370
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ต่อ 42
โทร. 054 236 304
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 47
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 48
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ต่อ 49
โทรศัพท์ 054 335 068 - 9
รองฯ สมเกียรติ ปงจันตา ต่อ 21
รองฯ ชัย ปองเสงี่ยม ต่อ 24
รองฯ สมคิด ธรรมสิทธิ์ ต่อ 44
รองฯ ประสิทธิ์ พรมศรี ต่อ 46
รองฯ เจริญชัย กิตติพีรเดช ต่อ 49
งานฌาปนกิจสงเคราะห์ครูลำปาง (ชค.ลป.) โทร. 054 334 334
ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.084 378 9770
งานห้องคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ โทร. 054 236 400
ติดต่อเจ้าหน้าที่ > น.ส.กัลยาณี ขาลสุวรรณ โทร. 098-5848795
งานห้องลูกเสือ โทร. 054 236 276
ติดต่อเจ้าหน้าที่ > นางเสาวณีย์ วรรณศรี โทร. 083 567 5496
ติดต่อเจ้าหน้าที่ > นายสุรพล เพ็ชรหาญ โทร. 089 435 7803